Algemene cursusvoorwaarden Stichting Binding website inschrijving

Wat verstaat Stichting Binding onder een cursus:

Onder een cursus verstaat Stichting Binding een aantal lessen die gedurende een bepaalde periode worden gegeven door een docent of een begeleider. De begindatum en einddatum van de lessen staan vast .

Contactgegevens Stichting Binding

De administratie van Stichting Binding is op de volgende wijze te bereiken:

                Per e-mail: administratie@stichting-binding.nl

                Per telefoon: 0343-473075 op werkdagen van 8.30-12.30 uur

                Postadres: Karel de Grotestraat 65, 3962 CK Wijk bij Duurstede

Inschrijven

U kunt zich uitsluitend inschrijven voor de cursus via deze website, www.doemee.stichting-binding.nl

Meerdere personen kunnen zich tegelijk inschrijven binnen één bestelling.  Van iedere deelnemer wordt apart de persoonlijke gegevens gevraagd bij inschrijving.

De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het  cursusgeld voldaan hebben  

Kosten

Bij de cursusinformatie staan de kosten voor deelname vermeld.

Betaling

Door inschrijving verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het gehele cursusbedrag.

Het cursusgeld kan op 2 manieren voldaan worden:

  • Via een Ideal  betaling
  • Per factuur.

U betaalt bij deze betalingswijze,  een extra bedrag in verband met administratiekosten.  De factuur betaalt u binnen de betalingstermijn. Is het cursusgeld niet ontvangen binnen de betalingstermijn, dan vervalt uw inschrijving.

Cursus gaat niet door

Voor een cursus is een minimum aantal deelnemers nodig, om te kunnen starten. Mochten er niet genoeg deelnemers zijn, dan vervalt de cursus. U ontvangt dan bericht. Het cursusgeld wordt teruggestort.

Stichting Binding behoudt altijd het recht om een cursus niet te laten starten indien daar aanleiding toe is. U ontvangt dan altijd bericht. Het cursusgeld wordt teruggestort.

Afmelden voor aanvang van de cursus

Heeft u zich ingeschreven voor een cursus, maar u wilt deze annuleren, dan kunt u zich tot twee weken voor de startdatum afmelden. Annuleren kan alleen schriftelijk, gericht aan de administratie van Stichting Binding.

Tussentijdse opzegging

Tussentijdse opzegging met restitutie van het cursusgeld is alleen mogelijk bij een onvoorziene gebeurtenis zoals ziekte of verhuizing buiten de gemeente. U dient dit schriftelijk met opgaaf van reden te melden aan de administratie. Stichting Binding beoordeelt of u voor restitutie in aanmerking komt.

Bijzondere omstandigheden

Bij overlijden en ernstig ziek zijn gedurende het cursusseizoen vervalt automatisch het deelnemerschap. Het resterende cursusgeld wordt teruggestort.

Klachten

Natuurlijk horen wij graag dat u tevreden bent, maar ook als dat niet zo is, willen wij dat graag weten. Wellicht kunnen wij er iets aan doen. Neemt u tijdens de cursus altijd eerst contact op met uw docent. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de administratie.

Wijziging persoonlijke gegevens

Als uw persoonlijke gegevens veranderen, vragen wij u dit  zo snel mogelijk door te geven aan de administratie van Stichting Binding.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursus is voor eigen risico van de deelnemer. Behoudens opzet of grove nalatigheid aanvaardt Stichting Binding geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens de cursus ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist, alsmede voor tijdens de cursus opgelopen persoonlijk letsel van de cursist.

Het handelen van deelnemer naar aanleiding van de inhoud van het cursusprogramma alsmede het cursusmateriaal, is voor risico van de deelnemer. Behoudens opzet of grove nalatigheid, kan Stichting Binding niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voorvloeiend uit het meedoen aan het cursusprogramma. Dit geldt ook voor eventuele gevolgschade.

Maart 2016

]